ddom-wcrims-info

Projekt „Utworzenie zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi w ramach DDOM w strukturze WCRIMS sp. z o.o.” (nr POWR.05.02.00-00-0046/15-00) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przyjemnością pragnie Państwa poinformować że w wyniku złożonego przez Naszą Spółkę wniosku do Ministerstwa Zdrowia otrzymaliśmy dofinansowanie na prowadzenie Projektu pn. „Utworzenie zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi w ramach DDOM w strukturze WCRiMS sp. z o.o.” (nr POWR.05.02.00-00-0046/15-00) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 01.06.2016 r. rozpoczęliśmy realizację pilotażowego Projektu pn. „Utworzenie zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi w ramach DDOM w strukturze WCRIMS sp. z o.o.” realizowanego w ramach konkursu Nr POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15 V Oś priorytetowa Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków EFS na podstawie umowy Nr POWR.05.02.00-00-0046/15-00 z 23.09.2016r.

Usługi będziemy świadczyć od 28.12.2016 r.

Dzienny Dom Opieki Medycznej (dalej DDOM) będzie nowatorską placówką dzienną świadczącą usługi medyczne.

Wobec powyższego:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY OSOBY KTÓRE WYMAGAJĄ CAŁODZIENNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ DO BEZPŁATNEGO POBYTU W DZIENNYM DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ

KOGO MOŻEMY OBJĄĆ BEZPŁATNĄ OPIEKĄ?

Wsparciem zostanie objętych co najmniej 60 osób (37 kobiet i 23 mężczyzn) niesamodzielnych, w tym co najmniej 45 osób w wieku powyżej 65 r.ż.

Projekt skierowany jest do osób, których stan zdrowia nie pozwala na pozostanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym, które spełniają łącznie wszystkie poniższe kryteria przyjęcia:

 1. skierowanie od lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu – zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1,
 2. posiadanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 3. osoby niesamodzielne, które w ocenie skalą samodzielności Barthel otrzymały 40-65 punktów (kryterium weryfikowane na podstawie karty oceny stanu klinicznego – załącznik nr 2),
 4. osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji wymagające m.in. wzmożonej opieki pielęgniarskiej,
 5. osoby, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego (kryterium weryfikowane na podstawie wypisu ze szpitala).

CO TRZEBA ZROBIĆ BY SKORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZEŃ W RAMACH DDOM?

By skorzystać z opieki w ramach DDOM należy:

 1. spełniać kryteria określone powyżej,
 2. złożyć w rejestracji skierowanie i kartę oceny stanu klinicznego wystawione przez lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu oraz wypis ze szpitala. Skierowanie i kartę należy wydrukować (załącznik nr 1 i załącznik 2) i przekazać lekarzowi kierującemu.

Rekrutacja do DDOM jest prowadzona na bieżąco, a pacjenci są przyjmowani według kolejności zgłoszeń.

JAKIE ŚWIADCZENIA MOŻNA UZYSKAĆ W RAMACH DDOM?

DDOM funkcjonuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-17.30 od 01.12.2016 r. Vratislavia Medica sp. z o.o. w ramach funkcjonowania DDOM zapewnia opiekę jednorazowo dla 10 pacjentów – jest to bezpłatna opieka dzienna świadczona przez profesjonalny zespół terapeutyczny zgodnie ze standardem DDOM określonym przez Ministerstwo Zdrowia.

W ramach opieki świadczymy:

 • opiekę pielęgniarską,
 • edukację dotyczącą samoopieki i samopielęgnacji,
 • doradztwo w wyborze wyrobów medycznych,
 • usprawnianie ruchowe,
 • stymulację procesów poznawczych,
 • terapię zajęciową,
 • szkolenia dla rodziny/opiekunów naszych pacjentów,
 • konsultacje lekarza geriatry i lekarza rehabilitacji medycznej,
 • opiekę psychologiczną,
 • porady dietetyka,
 • bezpłatne wyżywienie i w razie potrzeby transport do i z DDOM,
 • badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne.

Zespół terapeutyczny DDOM indywidualnie dla każdego pacjenta zaplanuje plan opieki w zależności od stanu zdrowia i jego indywidualnych potrzeb.

Czas pobytu w DDOM będzie ustalany przez zespół terapeutyczny indywidualnie dla każdego pacjenta i będzie trwał od 30 do 120 dni roboczych.

W pierwszym miesiącu udzielania wsparcia każdy pacjent/pacjentka przebywa w DDOM przez 5 dni w tygodniu (tj. od poniedziałku do piątku) przez co najmniej 8 godzin dziennie. Następnie, w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana do 4 godziny dziennie.

JAKIE SĄ CELE FUNKCJONOWANIA DDOM?

Celem funkcjonowania DDOM jest zwiększenie u co najmniej 60 osób zależnych:

 • samodzielności życiowej w zakresie codziennych czynności dotyczących samopielęgnacji i samoopieki,
 • poprawy stanu zdrowia dzięki rehabilitacji i terapii zajęciowej,
 • poprawa jakości i poziomu życia, aktywności życiowej i społecznej oraz godnego starzenia się,
 • zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanej w warunkach ambulatoryjnych,
 • rozwój sektora usług zbliżonych do domowych,
 • zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym.

KTO FINANSUJE ŚWIADCZENIA UDZIELANE W RAMACH FUNKCJONOWANIA DDOM?

Uruchomienie i funkcjonowanie DDOM w okresie realizowania projektu, tj. do 31.05.2018, a także udzielanie Pacjentom wszystkich powyżej wskazanych świadczeń finansowane jest w 84,28% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a w pozostałej części ze środków dotacji celowej i wkładu własnego Wrocławskiego Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej sp. z o.o.

Wszelkie Informacje można uzyskać: