ul. Lekarska 1, Wrocław

Adres Szpitala

(71) 387 66 00

Rejestracja

Pon. - Pt.: 7:00 - 20:00

Godziny otwarcia

Dzienny Dom Opieki Medycznej – zakończony

Informujemy, że z dniem 31 sierpnia 2021 r. zakończyliśmy realizację projektu pn.: „Nowy DDOM w szpitalu VM – stworzenie dodatkowych miejsc kompleksowej rehabilitacji, terapii oraz wsparcia dla osób po przebytych hospitalizacjach”  nr RPDS.09.03.00-02-0007/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie udzielania świadczeń w projekcie tj. od 01 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. wsparciem objęliśmy ponad 60 osób niesamodzielnych z obszaru powiatu wrocławskiego oraz ponad 47 opiekunów / członków rodzin osób niesamodzielnych, którzy nabyli wiedzę i umiejętności w opiece na osobą zależną. osiągającym tym samym założone w projekcie rezultaty.

Pragniemy poinformować, że pomimo zakończenia realizacji projektu w dalszym ciągu przyjmujemy podopiecznych i co najmniej do 01.12.2023 r. w ramach trwałości projektu, deklarujemy gotowość do świadczenia usług DDOM w takim samym zakresie jak dotychczas (przy założeniu zebrania odpowiedniej ilości chętnych – min. 10 osób). Od dnia 01 września 2021 r. pobyt w DDOM jest odpłatny, gdyż wraz z zakończeniem realizacji Projektu zakończyła się możliwość finansowania pobytu podopiecznych ze środków publicznych.

Osoby zainteresowane opłatnym pobytem w Dziennym Domu Opieki Medycznej zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 071 387 66 00 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.

W przypadku włączenie świadczeń realizowanych przez DDOM do tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych, finansowanych przez NFZ, pobyt w placówce ponowie będzie bezpłatny, o czym zostaną Państwo poinformowani.

Projekt skierowany jest do mieszkańców gmin: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Siechnice, Sobótka oraz Żórawina.
Czym dokładnie jest Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM)? Kogo możemy objąć rehabilitacją i opieką? Co należy zrobić aby skorzystać z oferowanych świadczeń oraz jaki jest ich zakres – na te oraz inne pytania znajdziesz odpowiedzi poniżej.

 

Czym jest Dzienny Dom Opieki Medycznej?

Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) jest wygodną formą kompleksowej rehabilitacji i opieki nad osobami zależnymi.

Został stworzony z myślą o pacjentach, którzy chcą wrócić do samodzielności, a którzy z różnych przyczyn nie mają możliwości szybkiej i efektywnej rehabilitacji, stymulacji procesów poznawczych, aktywizacji psychofizycznej oraz ograniczony dostęp do badań diagnostycznych i konsultacji lekarskich.

W Dziennym Domu Opieki Medycznej zapewniamy ww. opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych.

Pobyt oraz zajęcia w DDOM prowadzone są w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-16.30.

Świadczenia skierowane są do mieszkańców gmin: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Siechnice, Sobótka oraz Żórawina.

 

Kto może zostać objęty wsparciem DDOM?

Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Świadczenia w Nowym DDOM udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagający hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

Na nowe miejsca w Dziennym Domu Opieki Medycznej mogą zostać przyjęte osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe kryteria przyjęcia:

 1. posiadają skierowanie od lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu – zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1,
 2. osoby niesamodzielne, które w ocenie skalą samodzielności Barthel otrzymały 40-65 pkt. (weryfikowane na podstawie karty oceny stanu klinicznego – załącznik nr 2),
 3. zamieszkują na terenie gmin: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Siechnice, Sobótka oraz Żórawina;
 4. pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej

lub

 1. pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego (kryterium leczenia szpitalnego weryfikowane na podstawie wypisu ze szpitala).

 

Co trzeba zrobić żeby skorzystać ze świadczeń w ramach DDOM?

Aby skorzystać z opieki w ramach DDOM należy:

 1. spełniać kryteria określone powyżej,
 2. złożyć w DDOM lub rejestracji szpital skierowanie i kartę oceny stanu klinicznego wystawione przez lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu oraz wypis ze szpitala. Skierowanie i kartę należy wcześniej wydrukować (załącznik nr 1 i załącznik 2 do pobrania ze strony lub dostępne w szpitalu) i przekazać lekarzowi kierującemu oraz pielęgniarce do wypełnienia.

Rekrutacja do DDOM jest prowadzona na bieżąco, a pacjenci są przyjmowani według kolejności zgłoszeń.

 

Jakie świadczenia można uzyskać w ramach DDOM?

Nowe miejsca w DDOM funkcjonują w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-16.30. Od 01 lipca 2019 r. Vratislavia Medica sp. z o.o. w ramach funkcjonowania nowych miejsc w DDOM zapewnia opiekę jednorazowo dla 10 pacjentów – jest to opieka dzienna świadczona przez nasz wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny zgodnie ze standardem DDOM.

W ramach opieki świadczymy:

 • opiekę pielęgniarską
 • edukację dotyczącą samoopieki i samopielęgnacji
 • usprawnianie ruchowe
 • stymulację procesów poznawczych
 • terapię zajęciową
 • konsultacje lekarza geriatry i lekarza rehabilitacji medycznej
 • opiekę psychologiczną
 • zajęcia w grupie z psychologiem i terapeutą zajęciowym
 • porady dietetyka
 • wyżywienie (2 posiłki – śniadanie oraz dwudaniowy obiad zgodnie z zaleceniami dietetyka)
 • w razie potrzeby transport do i z DDOM (lub zwrot kosztów przejazdu w obu kierunkach na podstawie stawki za przebyte km)
 • badania diagnostyczne
 • konsultacje specjalistyczne (w wyjątkowych sytuacjach)
 • terapia z logopedą – w razie konieczności
 • doradztwo w wyborze wyrobów medycznych
 • szkolenia dla rodziny/opiekunów naszych pacjentów

Zespół Terapeutyczny DDOM przygotowuje i prowadzi indywidualnie dla każdego pacjenta plan opieki w zależności od stanu zdrowia i jego indywidualnych potrzeb.

Czas pobytu w DDOM będzie ustalany przez Zespół Terapeutyczny indywidualnie dla każdego pacjenta i będzie trwał od 30 do 120 dni roboczych.

W pierwszym miesiącu udzielania wsparcia każdy pacjent/pacjentka przebywa w DDOM przez 5 dni w tygodniu (tj. od poniedziałku do piątku) przez co najmniej 8 godzin dziennie. Następnie, w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana do 4 godziny dziennie.

 

Jakie są cele funkcjonowania DDOM?

Celem funkcjonowania nowych miejsc w DDOM jest zwiększenie u co najmniej 50 osób zależnych:

 • samodzielności życiowej w zakresie codziennych czynności dotyczących samopielęgnacji i samoopieki
 • poprawy stanu zdrowia dzięki rehabilitacji i terapii zajęciowej
 • poprawa jakości i poziomu życia, aktywności życiowej i społecznej oraz godnego starzenia się
 • zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanej w warunkach ambulatoryjnych
 • rozwój sektora usług zbliżonych do domowych
 • zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym

Wsparciem w DDOM objęci są również opiekunowie/rodzina pacjentów, dla których przygotowano cykl szkoleń prowadzonych przez nasz Zespół Terapeutyczny w zakresu opieki, pielęgnacji, rehabilitacji osoby niesamodzielnej, wsparcia w czynnościach dnia codziennego w trakcie programu oraz po powrocie do domu.

Kto finansuje świadczenia udzielane w ramach funkcjonowania DDOM?

Uruchomienie nowych miejsc w DDOM oraz realizacja świadczeń i usług w okresie 03.06.2019 – 31.08.2021 r. finansowane jest w 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a w pozostałej części ze środków dotacji celowej budżetu państwa oraz wkładu własnego Vratislavia Medica sp. z o.o.

 

Całkowita wartość projektu – 1 218 453,37zł

Dofinansowanie projektu ze środków UE – 1 035 677,49 zł

Dotacja celowa – 121 844,41 zł

Wkład własny Vratislavia Medica – 60 931,47 zł

Więcej informacji

tel. 71 387 69 14 oraz 71 387 66 00

e-mail: sekretariat@vratislavia-medica.pl

Regulamin DDOM

Załączniki do Regulaminu DDOM

Harmonogram realizacji wsparcia w DDOM

Chcesz skorzystać z naszych usług?