Naszym priorytetem jest osiągnięcie i utrzymanie najwyższej jakości opieki medycznej w zakresie rehabilitacji oraz promocji zdrowia.

W tym celu wdrażamy Zestaw Standardów Akredytacyjnych opracowanych i na bieżąco aktualizowanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Wprowadzane standardy pozwalają na weryfikację poszczególnych obszarów funkcjonowania szpitala w celu utrzymania najwyższej jakości praktyk w procesach związanych z leczeniem i obsługą pacjenta.

Równolegle doskonalimy System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem Środowiska oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz BS OHSAS 18001:2007. Wszyscy pracownicy naszej placówki realizują ustanowioną Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji.

Polityka jakości

Nadrzędnym celem działalności Vratislavia Medica sp. z o. o. jest zaspokajanie potrzeb i oczekiwań w zakresie ochrony zdrowia poprzez prowadzenie działalności związanej z rehabilitacją i ortopedią, promocją zdrowia oraz prowadzeniem badań naukowych i prac badawczo – rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz kontekstem organizacji. Spełnianie oczekiwań Pacjentów wyznacza naszą filozofię działania, którą realizujemy poprzez wykonywanie świadczeń medycznych w sposób rzetelny, sprawny, kompleksowy, profesjonalny i przy spełnieniu wymagań prawnych i innych.

Powyższy nadrzędny cel realizowany jest poprzez:
  • świadczenie usług medycznych w sposób profesjonalny przez wysoko wykwalifikowany doświadczony personel przy zastosowaniu sprzętu medycznego z wykorzystaniem nowoczesnych technik diagnostycznych i terapeutycznych w celu zadowolenia naszych Pacjentów,
  • zapewnienie bezpieczeństwa i poszanowanie godności Pacjenta, podnoszenie poziomu satysfakcji Pacjentów i pracowników,
  • podnoszenie kwalifikacji personelu, wspieranie wszelkich inicjatyw w zakresie poprawy jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
  • prowadzenie i doskonalenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami wynikającymi z norm poszczególnych systemów, wymaganiami kontraktowymi oraz wszelkimi innymi zidentyfikowanymi wymaganiami wpływającymi na funkcjonowanie Szpitala i zadowolenie Pacjentów,
  • racjonalne zużycie materiałów i obniżenie ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczenie stosowania lub eliminację szkodliwych substancji,
  • minimalizowanie poziomu ryzyka wystąpienia zagrożeń na stanowiskach pracy, zapobieganie wypadkom przy pracy, urazom, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  • wymaganie od kontrahentów przestrzegania ustanowionych standardów, monitorowanie dostarczanych towarów i usług poprzez wdrożony system audytów i kontroli,
  • prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki zdrowia,
  • ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zarówno na płaszczyźnie zarządzania strategicznego, jak i we wszelkich działaniach naszych pracowników i współpracowników.

W celu realizacji ustalonych celów oraz działań wdrożony został Zintegrowany System Zarządzania Jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007.

Zarząd Vratislavia Medica sp. z o. o. w imieniu wszystkich pracowników deklaruje pełne zaangażowanie w realizację założeń przyjętych w Polityce ZSZ oraz zapewnienie niezbędnych zasobów celem podejmowania działań w zakresie utrzymywania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Wrocław. 16.01.2019 r.

Anna Rogowska, Prezes Zarządu

ZAPLANUJ WIZYTĘ