ul. Lekarska 1, Wrocław

Adres Szpitala

(71) 387 66 00

Rejestracja

Pon. - Pt.: 7:00 - 20:00

Godziny otwarcia

Zgłoszenie naruszeń prawa

W Vratislavia Medica Sp. z o. o. Compliance oznacza zgodność z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, regulacjami wewnętrznymi, przyjętymi kodeksami branżowymi oraz zasadami etycznymi.

“Staramy się, aby wartości, którymi się kierujemy były najwyższej wagi w odniesieniu do całej społeczności, którą tworzymy jako Pracownicy Vratislavia Medica Sp. z o. o. Wspólnie kształtujemy etyczne wzorce postępowania”

Tym samym pozostając w zgodzie z przepisami prawa, w tym Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej: „Dyrektywa UE”) oraz Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, udostępniliśmy możliwość zgłaszania naruszeń prawa z wykorzystaniem Arkusza Zgłoszenia. Rozwiązanie to jest elementem nadzoru nad przestrzeganiem norm prawa oraz odpowiedzialnych działań. Stosowanie skonkretyzowanych zasad umożliwia wdrażanie transparentnych procesów, zapewniających możliwość identyfikowania i niezwłocznego reagowania na otrzymane zgłoszenia.
W ramach działań związanych z budowaniem świadomości Compliance w Vratislavia Medica stale pracujemy nad edukacją naszych Pracowników w zakresie etycznych zachowań oraz przestrzegania prawa i regulacji wewnętrznych.

Kultura pracy w naszej organizacji opiera się na wartościach wynikających z naszej tradycji ukształtowanej na przestrzeni lat, co stanowi motywację do dalszego rozwoju i ma bezpośredni wpływ na kierunek podejmowanych decyzji.

“Wszyscy pracujemy na wspólny, ZGODNY sukces”

Zgłoszenie naruszenia prawa może dotyczyć (katalog wskazany w art. 2 Dyrektywy UE):

 1. zamówień publicznych;
 2. usług, produktów i rynków finansowych;
 3. przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 4. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 5. bezpieczeństwa transportu;
 6. ochrony środowiska;
 7. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 8. bezpieczeństwo żywności i pasz;
 9. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 10. zdrowia publicznego;
 11. ochrona konsumentów;
 12. ochrona prywatności i danych osobowych;
 13. bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych;
 14. naruszenia mające wpływ na interesy finansowe Unii Europejskiej;
 15. naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
Jeśli chcesz dokonać zgłoszenia naruszenia możesz to zrobić:  

Listowanie:

ul. Żmigrodzka 242E
51-131 Wrocław
tel.: (+48) 71 352 95 22
z dopiskiem: “ZGŁOSZENIE DO COMPLIANCE”

E-mailowo:

sygnalista@vratislavia-medica.pl
Dokument do pobrania: 
Pobierz – Arkusz Zgłoszeniowy

Najważniejsze zasady dotyczące  zgłaszania naruszeń:

 1. Osoba zgłaszająca powinna dokonać zgłoszenia w dobrej wierze, niezwłocznie po powzięciu informacji o zaistnieniu naruszenia i powinna posiadać uzasadnione przekonanie, co do prawdziwości  przekazywanych przez nią informacji.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać wszelkie istotne dane na temat zauważonego Naruszenia, w tym ewentualne dowody tj.: dokumenty, zdjęcia, nagrania, e-maile.
 3. Dokonanie zgłoszenia może nastąpić w sposób jawny lub anonimowy. Decyzja o sposobie przekazania informacji należy każdorazowo do Osoby zgłaszającej.
 4. Informacje zwrotne przekazywane są tylko w przypadku zgłoszenia dokonanego w sposób jawny, ze wskazaniem danych kontaktowych do Osoby zgłaszającej.
 5. Terminy dotyczące otrzymania potwierdzeń oraz informacji zwrotnych, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej, wskazane zostały w art. 9 ust. 1 pkt f) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
 6. Wszelkie działania następcze podejmowane przez komórkę COMPLIANCE HASCO-LEK odbywają się z zachowaniem należytej staranności, anonimowości, poufności oraz bezstronności.
 7. Przed dokonaniem zgłoszenia za pośrednictwem zewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń, preferuje się wykorzystanie wewnętrznych kanałów zgłoszeniowych.
 8. Organizacja przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowanie działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem osobom nieupoważnionym oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości Osoby zgłaszającej, zgodnie z RODO oraz Polityką Prywatności Grupy HASCO.