1. Postanowienia ogólne
  • Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych pozyskanych od Państwa poprzez stronę vratislavia-medica.pl.pl (dalej zwaną Platformą) przez Vratislavia Medica Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 51-134, ul. lekarska 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000373981, kapitał zakładowy w kwocie 8.531.000zł (dalej zwanej Spółką), która jest Administratorem Danych Osobowych.
  • Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami (zwaną dalej UODO) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. z późniejszymi zmianami (zwaną dalej UEL).
  • Spółka przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych podczas korzystania z Platformy informacji, w tym informacji zawierających Dane Osobowe i dlatego podejmuje wszelkie niezbędne działania zgodnie z obowiązującym prawem. Zbierane Dane Osobowe są adekwatne w stosunku do celów w jakich są przetwarzane, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 1. Przetwarzanie Danych Osobowych
  • Zakres przetwarzanych Danych Osobowych podawanych:
   • podczas korzystania z formularza rejestracyjnego:
  • imię, nazwisko
  • adres e-mail
  • numer telefonu
  • preferowana godzina wizyty
   • podczas korzystania ze strony:
  • pliki cookies
   • Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, którą wyrażają Państwo poprzez:
  • zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a pod formularzem,
  • odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej. Spółka lub inne instytucje mogą przetwarzać Państwa Dane Osobowe również gdy zezwalają na to przepisy prawa powszechnego.
   • Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się:
    • w celu odpowiedzi na proponowaną godzinę wizyty,
    • w celu zwiększenia funkcjonalności i wygody podczas korzystania z Platformy,
    • w celach marketingowych i statystycznych.
   • Podanie przez Państwa Danych Osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania celów przetwarzania.
 1. Przekazywanie Danych Osobowych
  • Dane Osobowe mogą być niekiedy powierzane do przetwarzania innym podmiotom co wynika ze specyfiki działania Platformy. Takie przekazywanie może się odbywać jedynie po uprzednim zawarciu przez Administratora Danych Osobowych pisemnej umowy z innym podmiotem.
   • W związku z obsługą marketingową Platformy Dane zostaną powierzone do przetwarzania spółce Centrala Farmaceutyczna Hasco-Lek sp. z o.o., ul. Żmigrodzka 242F, 51-131 Wrocław.
   • W związku z utrzymywaniem Platformy na zewnętrznych serwerach Dane zostaną powierzone do przetwarzania spółce zenbox sp. z o.o.,
    Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa.
  • Udostępnienie Danych Osobowych odbywa się tylko za Państwa zgodą lub gdy pozwalają na to przepisy prawa powszechnego.
  • W innych wypadkach niż wymienionych powyżej ani w żadnej innej formie Dane Osobowe nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom.
 1. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
  • Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do sprostowania, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa Danych Osobowych.
  • Macie Państwo prawo wniesienia żądania wstrzymania przetwarzania Danych Osobowych lub ich usunięcia.
  • Przysługuje Państwu prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych.
  • Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych Osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
  • W celu realizacji Państwa praw szczegółowo opisanych w UODO prosimy o kontakt pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych: Vratislavia Medica Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 51-134, ul. Lekarska 1.
 1. Środki techniczne i organizacyjne oraz Państwa obowiązki
  • Spółka dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. W tym celu zastosowano następujące rozwiązania:
   • Spółka wdrożyła dokumentację dotyczącą ochrony Danych Osobowych.
   • Wszystkie osoby współpracujące ze Spółką przed uzyskaniem dostępu
    do Danych Osobowych otrzymują stosowne upoważnienie i podpisują oświadczenie obligujące do zachowania tych informacji w tajemnicy.
  • Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności powinni Państwo zadbać o bezpieczeństwo danych logowania (nazwa użytkownika, hasło).
 1. Cookies
  • Spółka podczas samego korzystania z Platformy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies (tzw. ciasteczkach).
  • Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Platformę i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Platformy.
  • Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Platformy, podtrzymania sesji logowania na Platformie i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji.
  • W dowolnym momencie mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć już obecne pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
  • Jeżeli jednak pozostaną Państwo na Platformie bez wyłączania plików cookies wyrażają Państwo zgodę na ich pobieranie.
  • Na naszej Platformie stosujemy dwa rodzaje cookies, tzw. sesyjne oraz stałe:
 • cookies stałe – podczas odwiedzin Platformy zostają zapisane na urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika, dzięki czemu przy kolejnej wizycie użytkownik może zostać rozpoznany, a jego preferencje zapamiętane;
 • cookies sesyjne – (cookies tymczasowe) to pliki tymczasowe, generowane podczas przeglądania stron Platformy, przechowywane do momentu zakończenia sesji przeglądarki (wylogowania, opuszczenia Platformy lub wyłączenia przeglądarki). Bez nich niektóre aplikacje lub funkcjonalności mogą nie działać poprawnie.
 • Pliki cookies wykorzystywane są również przez zintegrowane z Platformą serwisy, np. Google Analytics.
 1. Inne strony internetowe
  • W ramach Platformy mogą pojawiać się okresowo linki (np. reklamowe) do innych stron internetowych.
  • Takie strony internetowe działają niezależnie od Platformy i nie są w żaden sposób przez nią nadzorowane.
  • Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi każdorazowo zalecamy się zapoznać.
  • Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
 1. Pytania i zastrzeżenia
  • Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pisemnie pod adresem Administratora Danych Osobowych: Vratislavia Medica Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 51-134, ul. Lekarska 1.
 1. Postanowienia końcowe
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego.
  • Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na Platformie.