Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM)

Pragniemy poinformować o podpisaniu umowy na realizację projektu „Nowy DDOM w szpitalu VM – stworzenie dodatkowych miejsc kompleksowej rehabilitacji, terapii oraz wsparcia dla osób po przebytych hospitalizacjach” nr RPDS.09.03.00-02-0007/18 współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w projekcie jest bezpłatny – zarówno dla pacjentów jak i ich rodzin/opiekunów.

Projekt skierowany jest do mieszkańców gmin: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Siechnice, Sobótka oraz Żórawina.

Czym dokładnie jest Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM)? Kogo możemy objąć rehabilitacją i opieką? Co należy zrobić aby skorzystać z oferowanych świadczeń oraz jaki jest ich zakres – na te oraz inne pytania znajdziesz odpowiedzi poniżej.

Czym jest Dzienny Dom Opieki Medycznej?

Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) jest wygodną formą kompleksowej rehabilitacji i opieki nad osobami zależnymi.

Został stworzony z myślą o pacjentach, którzy chcą wrócić do samodzielności, a którzy z różnych przyczyn nie mają możliwości szybkiej i efektywnej rehabilitacji, stymulacji procesów poznawczych, aktywizacji psychofizycznej oraz ograniczony dostęp do badań diagnostycznych i konsultacji lekarskich.

W Dziennym Domu Opieki Medycznej zapewniamy ww. opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych.

Pobyt oraz zajęcia w DDOM prowadzone są w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-16.30.

W okresie udzielania świadczeń od 01 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. obejmiemy wsparciem co najmniej 50 osób z obszaru gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Siechnice, Sobótka oraz Żórawina.

Bezpłatne pobyt oraz świadczenia w DDOM kończą się 31 sierpnia 2021, ale mamy jeszcze wolne do miejsca, z możliwością przyjęcia praktycznie "od zaraz".

Zainteresowane osoby prosimy o bezpośredni kontakt z DDOM - tel. 71 387 69 14

Kto może zostać objęty bezpłatnym wsparciem DDOM?

Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Świadczenia w Nowym DDOM udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagający hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

Na nowe miejsca w Dziennym Domu Opieki Medycznej mogą zostać przyjęte osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe kryteria przyjęcia:

 1. posiadają skierowanie od lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu – zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1,
 2. osoby niesamodzielne, które w ocenie skalą samodzielności Barthel otrzymały 40-65 pkt. (weryfikowane na podstawie karty oceny stanu klinicznego – załącznik nr 2),
 3. zamieszkują na terenie gmin: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Siechnice, Sobótka oraz Żórawina;
 4. pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej

lub

 1. pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego (kryterium leczenia szpitalnego weryfikowane na podstawie wypisu ze szpitala).

Co trzeba zrobić żeby skorzystać ze świadczeń w ramach DDOM?

Aby skorzystać z opieki w ramach DDOM należy:

 1. spełniać kryteria określone powyżej,
 2. złożyć w DDOM lub rejestracji szpital skierowanie i kartę oceny stanu klinicznego wystawione przez lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu oraz wypis ze szpitala. Skierowanie i kartę należy wcześniej wydrukować (załącznik nr 1 i załącznik 2 do pobrania ze strony lub dostępne w szpitalu) i przekazać lekarzowi kierującemu oraz pielęgniarce do wypełnienia.

Rekrutacja do DDOM jest prowadzona na bieżąco, a pacjenci są przyjmowani według kolejności zgłoszeń.

Jakie świadczenia można uzyskać w ramach DDOM?

Nowe miejsca w DDOM funkcjonują w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-16.30. Od 01 lipca 2019 r. Vratislavia Medica sp. z o.o. w ramach funkcjonowania nowych miejsc w DDOM zapewnia opiekę jednorazowo dla 10 pacjentów – jest to bezpłatna opieka dzienna świadczona przez nasz wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny zgodnie ze standardem DDOM.

W ramach opieki świadczymy:

 • opiekę pielęgniarską
 • edukację dotyczącą samoopieki i samopielęgnacji
 • usprawnianie ruchowe
 • stymulację procesów poznawczych
 • terapię zajęciową
 • konsultacje lekarza geriatry i lekarza rehabilitacji medycznej
 • opiekę psychologiczną
 • zajęcia w grupie z psychologiem i terapeutą zajęciowym
 • porady dietetyka
 • bezpłatne wyżywienie (2 posiłki – śniadanie oraz dwudaniowy obiad zgodnie z zaleceniami dietetyka)
 • w razie potrzeby transport do i z DDOM (lub zwrot kosztów przejazdu w obu kierunkach na podstawie stawki za przebyte km)
 • badania diagnostyczne
 • konsultacje specjalistyczne (w wyjątkowych sytuacjach)
 • terapia z logopedą – w razie konieczności
 • doradztwo w wyborze wyrobów medycznych
 • szkolenia dla rodziny/opiekunów naszych pacjentów

Zespół Terapeutyczny DDOM przygotowuje i prowadzi indywidualnie dla każdego pacjenta plan opieki w zależności od stanu zdrowia i jego indywidualnych potrzeb.

Czas pobytu w DDOM będzie ustalany przez Zespół Terapeutyczny indywidualnie dla każdego pacjenta i będzie trwał od 30 do 120 dni roboczych.

W pierwszym miesiącu udzielania wsparcia każdy pacjent/pacjentka przebywa w DDOM przez 5 dni w tygodniu (tj. od poniedziałku do piątku) przez co najmniej 8 godzin dziennie. Następnie, w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana do 4 godziny dziennie.

Jakie są cele funkcjonowania DDOM?

Celem funkcjonowania nowych miejsc w DDOM jest zwiększenie u co najmniej 50 osób zależnych:

 • samodzielności życiowej w zakresie codziennych czynności dotyczących samopielęgnacji i samoopieki
 • poprawy stanu zdrowia dzięki rehabilitacji i terapii zajęciowej
 • poprawa jakości i poziomu życia, aktywności życiowej i społecznej oraz godnego starzenia się
 • zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanej w warunkach ambulatoryjnych
 • rozwój sektora usług zbliżonych do domowych
 • zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym

Wsparciem w DDOM objęci są również opiekunowie/rodzina pacjentów, dla których przygotowano cykl szkoleń prowadzonych przez nasz Zespół Terapeutyczny w zakresu opieki, pielęgnacji, rehabilitacji osoby niesamodzielnej, wsparcia w czynnościach dnia codziennego w trakcie programu oraz po powrocie do domu.

Kto finansuje świadczenia udzielane w ramach funkcjonowania DDOM?

Uruchomienie nowych miejsc w DDOM oraz realizacja świadczeń i usług w okresie 03.06.2019 – 31.05.2021 r. finansowane jest w 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a w pozostałej części ze środków dotacji celowej budżetu państwa oraz wkładu własnego Vratislavia Medica sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu – 1 451 926, 80 zł

Dofinansowanie projektu ze środków UE – 1 299 092,40 zł

Dotacja celowa – 152 834,40 zł

Wkład własny Vratislavia Medica – 76 417,20 zł

Wymagane dokumenty

 1. Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej – oryginał (wzór do pobrania – Załącznik nr 1) wydane przez:
  1. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub
  2. lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu – w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym
 2. Kartę oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthela, przygotowaną przez lekarza wskazanego powyżej oraz pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego – oryginał. Kwalifikują się pacjenci z wynikiem w przedziale 40-65 punktów (wzór do pobrania – Załącznik nr 2)
 3. Kserokopie wypisów ze szpitala z ostatnich 12 miesięcy
 4. Kserokopie wyników badań dodatkowych związanych ze schorzeniem do rehabilitacji
 5. Zaświadczenie lekarskie o aktualnie przyjmowanych lekach stałych i zaleceniach dietetycznych – oryginał (jeżeli dotyczy)
 6. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość pacjenta – do wglądu
 7. Deklaracja uczestnictwa (wzór do pobrania – Załącznik nr. 3, RODO od 05.12.2019)
WIĘCEJ INFORMACJI:

tel. 71 387 69 14 oraz 71 387 66 00
e-mail: l.barcikowski@vratislavia-medica.pl
Regulamin DDOM
Załączniki do Regulaminu DDOM
Harmonogram realizacji wsparcia w DDOM

Pytania związane z projektem DDOM

Szanowni Państwo, po przesłaniu zgłoszenia przedstawiciel Vratislavia Medica Sp. z o.o. skontaktuje się z Państwem celem potwierdzenia terminu i godziny wizyty.

  ZAPLANUJ WIZYTĘ