Możliwość dalszego udzielania wsparcia w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej we Vratislavia Medica po zakończeniu finansowania ze środków projektu

Informujemy, że z dniem 31 października 2018 r. zakończyliśmy realizację projektu pn.:„ Utworzenie zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi w ramach DDOM w strukturze WCRIMS sp. z o.o.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie udzielania świadczeń w projekcie tj. od 28 grudnia 2016 r. do 31 października 2018 r. wsparciem objęliśmy ponad 67 osób niesamodzielnych oraz ponad 65 opiekunów / członków rodzin osób niesamodzielnych, którzy nabyli wiedzę i umiejętności w opiece na osobą zależną. osiągającym tym samym założone w projekcie rezultaty

Pragniemy poinformować, że pomimo zakończenia realizacji projektu w dalszym ciągu przyjmujemy podopiecznych i co najmniej do 31.10.2021 r. w ramach trwałości projektu, deklarujemy gotowość do świadczenia usług DDOM w takim samym zakresie jak dotychczas (przy założeniu zebrania odpowiedniej ilości chętnych – min. 10 osób). Od dnia 01 listopada 2018 r. pobyt w DDOM jest odpłatny, gdyż wraz z zakończeniem realizacji Projektu zakończyła się możliwość finansowania pobytu podopiecznych ze środków publicznych.

Osoby zainteresowane opłatnym pobytem w Dziennym Domu Opieki Medycznej zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 071 387 66 00 w. 058 lub za pośrednictwem formularz kontaktowego na naszej stronie internetowej.

Dzienny Dom Opieki Medycznej

Pragniemy Państwa poinformować, że od 28.06.2016 r. do 31.10.2016 realizowaliśmy pilotażowy projekt „Utworzenie zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi w ramach DDOM w strukturze WCRIMS sp. z o.o.” nr POWR.05.02.00-00-0046/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do kogo kierujemy naszą ofertę?

Wsparciem zostanie objętych co najmniej 60 osób (37 kobiet i 23 mężczyzn) niesamodzielnych, w tym co najmniej 45 osób w wieku powyżej 65 r.ż.

Projekt skierowany jest do osób, których stan zdrowia nie pozwala na pozostanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym, które spełniają łącznie wszystkie poniższe kryteria przyjęcia:

 1. skierowanie od lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu – zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1,
 2. posiadanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 3. osoby niesamodzielne, które w ocenie skalą samodzielności Barthel otrzymały 40-65 punktów (kryterium weryfikowane na podstawie karty oceny stanu klinicznego – załącznik nr 2),
 4. osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji wymagające m.in. wzmożonej opieki pielęgniarskiej,
 5. osoby, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego (kryterium weryfikowane na podstawie wypisu ze szpitala).

Co trzeba zrobić by skorzystać ze świadczeń w ramach DDOM?

By skorzystać z opieki w ramach DDOM należy:

 1. spełniać kryteria określone powyżej,
 2. złożyć w rejestracji skierowanie i kartę oceny stanu klinicznego wystawione przez lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu oraz wypis ze szpitala. Skierowanie i kartę należy wydrukować (załącznik nr 1 i załącznik 2) i przekazać lekarzowi kierującemu.

Rekrutacja do DDOM jest prowadzona na bieżąco, a pacjenci są przyjmowani według kolejności zgłoszeń.

Jakie świadczenia można uzyskać w ramach DDOM?

DDOM funkcjonuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-17.30 od 01.12.2016 r. Vratislavia Medica sp. z o.o. w ramach funkcjonowania DDOM zapewnia opiekę jednorazowo dla 10 pacjentów – jest to bezpłatna opieka dzienna świadczona przez profesjonalny zespół terapeutyczny zgodnie ze standardem DDOM określonym przez Ministerstwo Zdrowia.

W ramach opieki świadczymy:

 • opiekę pielęgniarską
 • edukację dotyczącą samoopieki i samopielęgnacji
 • doradztwo w wyborze wyrobów medycznych
 • usprawnianie ruchowe
 • stymulację procesów poznawczych
 • terapię zajęciową
 • szkolenia dla rodziny/opiekunów naszych pacjentów
 • konsultacje lekarza geriatry i lekarza rehabilitacji medycznej
 • opiekę psychologiczną
 • porady dietetyka
 • bezpłatne wyżywienie i w razie potrzeby transport do i z DDOM
 • badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne

Zespół terapeutyczny DDOM indywidualnie dla każdego pacjenta zaplanuje plan opieki w zależności od stanu zdrowia i jego indywidualnych potrzeb.

Czas pobytu w DDOM będzie ustalany przez zespół terapeutyczny indywidualnie dla każdego pacjenta i będzie trwał od 30 do 120 dni roboczych.

W pierwszym miesiącu udzielania wsparcia każdy pacjent/pacjentka przebywa w DDOM przez 5 dni w tygodniu (tj. od poniedziałku do piątku) przez co najmniej 8 godzin dziennie. Następnie, w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana do 4 godziny dziennie.

Jakie są cele funkcjonowania DDOM?

Celem funkcjonowania nowych miejsc w DDOM jest zwiększenie u co najmniej 60 osób zależnych:

 • samodzielności życiowej w zakresie codziennych czynności dotyczących samopielęgnacji i samoopieki
 • poprawy stanu zdrowia dzięki rehabilitacji i terapii zajęciowej
 • poprawa jakości i poziomu życia, aktywności życiowej i społecznej oraz godnego starzenia się
 • zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanej w warunkach ambulatoryjnych
 • rozwój sektora usług zbliżonych do domowych
 • zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym

Kto finansuje świadczenia udzielane w ramach funkcjonowania DDOM?

Uruchomienie, funkcjonowanie i realizacja świadczeń DDOM w okresie 28.06.2016 – 31.10.2018 r. finansowane było w 84,28% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a w pozostałej części ze środków dotacji celowej Ministerstwa Zdrowia oraz wkładu własnego Vratislavia Medica sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu – 1 035 340,45 zł

Dofinansowanie projektu ze środków UE – 872 584,93 zł

Dotacja celowa – 127 415,07 zł

Wkład własny Vratislavia Medica – 35 340,45 zł

Z uwagi na zakończenie projektu, od 01 listopada 2018 r. pobyt w DDOM jest odpłatny.

Wymagane dokumenty

 1. Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej – oryginał (wzór do pobrania – Załącznik nr 1) wydane przez:
  1. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub
  2. lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu – w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym
 2. Kartę oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthela, przygotowaną przez lekarza wskazanego powyżej oraz pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego – oryginał. Kwalifikują się pacjenci z wynikiem w przedziale 40-65 punktów (wzór do pobrania – Załącznik nr 2)
 3. Kserokopie wypisów ze szpitala z ostatnich 12 miesięcy
 4. Kserokopie wyników badań dodatkowych związanych ze schorzeniem do rehabilitacji
 5. Zaświadczenie lekarskie o aktualnie przyjmowanych lekach stałych i zaleceniach dietetycznych – oryginał (jeżeli dotyczy)
 6. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość pacjenta – do wglądu
 7. Deklaracja uczestnictwa (wzór do pobrania – Załącznik nr 3)
WIĘCEJ INFORMACJI:

tel. 71 387 69 14 oraz 71 387 66 00
e-mail: l.barcikowski@vratislavia-medica.pl
Regulamin DDOM

Pytania związane z projektem DDOM

Szanowni Państwo, po przesłaniu zgłoszenia przedstawiciel Vratislavia Medica Sp. z o.o. skontaktuje się z Państwem celem potwierdzenia terminu i godziny wizyty.